Avís legal

De conformitat amb el prescrit per la Llei 34/2002 , de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la informació i de comerç electrònic , l’informem que la informació del site web www.elclos.com és propietat de Joaquim Manzano Martín .

Les presents Condicions Generals regulen l’ús del portal web d’Internet www.elclos.com que Joaquim Manzano Martín amb el DNI 77079414C , d’ara endavant Clos , posa a la seva disposició com usuari .

La utilització d’aquesta web està subjecte a les següents condicions d’ús. Li preguem que les llegeixi atentament . El fet d’accedir a aquest lloc web i utilitzar els enllaços que conté , implica que vostè ha llegit i accepta , sense cap reserva , aquestes condicions .

Clos es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les presents Condicions Generals així com qualssevol altres condicions o instruccions aplicables a aquest lloc web . Així mateix , Clos es reserva el dret de suspendre , interrompre o deixar d’operar aquest lloc web en qualsevol moment .

1 . – CONDICIONS D’ÚS .
1.1 Aquest portal web conté materials preparats per Clos amb caràcter merament informatiu .
1.2 Inclou enllaços o links que poden conduir a l’usuari a altres llocs i pàgines web gestionats per tercers . Clos no respondrà ni dels continguts , ni de l’estat d’aquests llocs , ni d’aquestes pàgines web , ni implica recomanació o aprovació sobre els seus continguts .

2 . – LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT
2.1 L’usuari utilitza aquesta web sota la seva responsabilitat . Clos , ni les persones de la seva organització , es fan responsables dels errors o omissions sobre els seus continguts que són merament informatius . Clos tampoc es fa responsable de qualsevol dany que pugui derivar-se de la utilització d’aquest lloc web o de qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que s’hi facilita .

3 . – DRETS DE PROPIETAT INTEL · LECTUAL
3.1 Queden reservats a favor de Clos tots els drets sobre la totalitat de la seva estructura i disseny , la selecció i forma de presentació dels materials inclosos .
3.2 Queda prohibida la reproducció , distribució , comunicació pública , posada a disposició del públic i en general qualsevol altra forma d’explotació , per qualsevol procediment , de tot o part dels continguts d’aquest lloc web .
3.3 Queda prohibit descompilar , desacoblar o realitzar enginyeria inversa, així com suprimir , alterar , eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal · lats .

4 . – PROTECCIÓ DE DADES
4.1 Alguns dels serveis inclosos en aquest lloc web exigeixen la recollida de dades personals de l’usuari per a la correcta prestació . Durant el procés de recollida de les dades, l’usuari serà informat de manera expressa a través del corresponent Link (Política de Privacitat ) , dels extrems continguts a l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 , de 13 de desembre de Protecció de Dades de caràcter personal .
De conformitat amb l’establert per l’article 5 de la LOPD , els usuaris als quals se sol · licitin o dels quals s’obtinguin dades de caràcter personal a través del lloc web de Clos seran informats de manera expressa , precisa i inequívoca del següent :

ه De l’existència d’un fitxer de dades , de la finalitat de la recollida i dels destinataris de la informació .
ه Del caràcter obligatori o facultatiu de la resposta a les preguntes que li siguin plantejades .
ه De les conseqüències de l’obtenció de les dades i de les de la negativa a subministrar-les.
ه De la possibilitat d’exercitar els drets d’accés , rectificació , cancel · lació i oposició , i la direcció davant la qual poden exercir així com el procediment que hauran de seguir els usuaris , ja sigui electrònica , postal , telefònica o qualsevol altre .
ه De la identitat i adreça del responsable del fitxer .

4.2 Consentiment de l’interessat .
L’usuari facilita voluntàriament les dades personals a través d’Internet i , per tant , s’entendrà que consent al seu tractament en els termes en què hagi estat convenientment informat.
El titular podrà revocar el seu consentiment per al tractament de les seves dades fent ús dels drets d’accés , rectificació , cancel · lació i oposició .

4.3 Usos i finalitats
Les dades personals que es recullen a través del lloc web són només adequades , pertinents i no excessives en relació amb l’àmbit i finalitats determinades , explícites i legítimes per a les que es pretenen obtenir .
Les esmentades dades no es faran servir per a finalitats diferents d’aquelles per a les quals es demanen .

4.4 Cancel · lació de dades
Segons preveu la LOPD les dades seran cancel · lades a pròpia iniciativa de Clos quan hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la finalitat per a la qual haguessin estat demanades .
Igualment seran cancel · lades quan així ho sol · liciti l’interessat .
La cancel · lació dóna lloc al bloqueig de dades , conservant-se únicament a disposició de les administracions públiques , jutges i tribunals , per a l’atenció de les possibles responsabilitats nascudes del tractament , durant el seu termini de prescripció . Complert el seu termini de prescripció s’haurà de procedir a la seva supressió .

4.5 Accés de dades per compte de tercers
Si hi ha terceres persones i / o entitats , que necessitin intervenir en el desenvolupament de la relació amb els usuaris , se subscriurà el corresponent contracte d’accés previst a l’article 12 de la LOPD .
L’esmentat contracte establirà que l’esmentada entitat , encarregada del tractament , únicament tractarà les dades conforme a les instruccions del responsable del tractament i no les aplicarà o utilitzarà amb finalitats diferents de les que figuri a l’esmentat contracte , ni les comunicarà, ni tan sols per conservació a altres persones , que un cop complerta la prestació contractual , hauran de ser destruïdes o tornades al responsable del tractament , igual com qualsevol suport o documents en els quals consti alguna dada de caràcter personal objecte del tractament .

4.6 Comunicació de dades
No està prevista cap cessió o comunicació de dades .

4.7 Mesures de seguretat
Clos ho informa que té implementades en els seus sistemes d’informació les mesures de seguretat corresponents al nivell exigit pel Reial Decret 1720/2007 , de 21 de desembre , pel qual s’aprova el Reglament de Desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre , de Protecció de Dades de Caràcter Personal , i que són les necessàries per evitar la seva alteració , pèrdua , tractament o accés no autoritzats .

4.8 Drets dels usuaris
En relació amb les dades demanades en la forma prevista en els apartats anteriors , l’usuari podrà exercitar els drets d’accés , rectificació , cancel · lació i oposició , reconeguts per la Llei Orgànica 15/1999 , de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal . Aquests drets podran ser exercitats per l’usuari o , si escau , per qui el representi , mitjançant sol · licitud degudament signada , dirigida a Allotjaments Rurals El Clos , Ctra de Rocafort 12, 43427 Conesa ( Tarragona ) , al número de telèfon 97789 80 21 o al correu electrònic elclos@elclos.com . La sol · licitud haurà de contenir el nom i cognoms de l’usuari , domicili a efectes de notificacions , fotocòpia del Document Nacional d’Identitat o passaport , contingut concret de la petició o dret que s’exercita i documentació , si és el cas .

4.9 galetes
Clos no utilitza cookies per accedir a informació relativa als usuaris del lloc web . Així i tot, es reserva el dret de modificar el seu criteri respecte a l’ús de cookies .

4.10 Comunicacions comercials per via correu electrònic o mitjans equivalents
L’usuari, en facilitar les seves dades personals , consent expressament a la remissió de comunicacions comercials sobre productes , serveis , ofertes i novetats que considerem del seu interès , relacionades amb l’activitat de Clos .

4.11 Confidencialitat
En qualsevol cas , Clos tractarà les dades subministrades pels usuaris a través del lloc web amb la màxima confidencialitat . Així mateix Clos tractarà les esmentades dades d’acord amb la normativa en vigor en matèria de protecció de dades personals .